Algemene voorwaarden voor verkoop

  • 'Bedrijf' betekent ZooHappy Nederland.
  • 'Klant' betekent de persoon of het bedrijf dat de goederen en bijbehorende services van het Bedrijf koopt.
  • 'Contract' betekent een contract tussen het bedrijf en de klant voor de verkoop van goederen.
  • 'Goederen' betekent de hoge kwaliteit huisdiervoeding van ZooHappy.
  • 'Bestelling' betekent een product dat door het bedrijf wordt geleverd.
  • 'Werkdag' betekent een andere dag dan zaterdag, zondag, feestdag of een geplande sluiting van het bedrijf.


Overmacht

Voor de toepassing van het contract betekent "Overmacht" elke gebeurtenis buiten de redelijke controle van het Bedrijf, inclusief maar niet beperkt tot, stakingen of andere industriële geschillen, falen van een nutsvoorziening of transportnetwerk, daad van God, oorlog oproer, binnenlandse onlusten, kwaadwillende schade, ongelukken, instorting van installaties of machines, brand, overstroming of storm. Het bedrijf is niet aansprakelijk jegens de klant als gevolg van een vertraging of niet-nakoming van zijn verplichtingen als gevolg van een overmachtssituatie.


Prijs

Het bedrijf is gerechtigd om het bedrag van de omzetbelasting, belasting over de toegevoegde waarde of andere belasting van de overheid die op de goederen wordt geheven al dan niet in de offerte op te nemen. Het bedrijf kan, door de klant op elk moment vóór de levering op de hoogte te stellen, de prijs verhogen om rekening te houden met een stijging van de kosten van goederen als gevolg van:

  • Alle factoren waarover de Vennootschap geen controle heeft, met inbegrip van wisselkoersschommelingen, stijgingen van materialen en andere fabricagekosten,
  • Alle verzoeken van de klant om de leverdata, hoeveelheden of soorten bestelde goederen te wijzigen,
  • Elke vertraging veroorzaakt door de instructies van de klant of nalaten van de klant om adequate of juiste informatie of instructies te geven.

De goederen zijn zoals beschreven in de bedrijfsliteratuur.


LEVERING VAN GOEDEREN

Alle opgegeven datums voor levering zijn slechts bij benadering en het tijdstip van levering is niet van wezenlijk belang. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor enige vertraging in de levering van de goederen die wordt veroorzaakt door een geval van overmacht of wanneer de klant nalaat de onderneming adequate afleveringsinstructies te verstrekken. Indien de toegang tot de bezorglocatie ongeschikt is volgens de redelijke mening van het bedrijf, behoudt het bedrijf zich het recht voor om de hernieuwde levering op een ander adres te regelen. Alle extra gemaakte kosten zijn voor rekening van de klant.


KWALITEIT VAN GOEDEREN EN GARANTIE

Het bedrijf garandeert dat de goederen op het moment van levering overeenkomen met hun specificaties en vrij zijn van defecten. De klant moet het bedrijf binnen drie (3) werkdagen schriftelijk op de hoogte brengen dat sommige of alle producten niet voldoen aan de specificatie en specificeert de aard van het defect voor het bedrijf. Het bedrijf krijgt een redelijke mogelijkheid om dergelijke goederen te onderzoeken. De klant zal op verzoek van het bedrijf fotografisch bewijsmateriaal of ander bewijsmateriaal van de defectclaim verstrekken. Indien hierom wordt gevraagd, zal de klant de goederen op kosten van het Bedrijf naar de vestiging van het Bedrijf retourneren. Het bedrijf zal, naar eigen keuze, de defecte goederen vervangen of de prijs van de gebrekkige goederen volledig terugbetalen.


BETALING VAN DE PRIJS

Alle goederen moeten volledig zijn betaald voordat ze worden verzonden. Promotiecodes worden naar eigen inzicht van het bedrijf uitgegeven. Elke code is beperkt om eenmaal per IP-adres en / of per afleveradres te worden gebruikt. Tenzij anders aangegeven. Geen contant alternatief beschikbaar.


BELASTING OVER TOEGEVOEGDE WAARDE

De factuur van de klant bevat normaal BTW tegen het geldende tarief.